Výroba peliet - TATRAS s.r.o. - O nás

O nás.

..

Spoločnosť TATRAS, s.r.o. vznikla v máji roku 2009 a je teda etablovanou spoločnosťou na slovenskom trhu. Na základe vývoja nielen slovenskej ekonomiky, vedenie spoločnosti definovalo novo vzniknutý cieľ – diverzifikovať podnikateľské činnosti, ktoré by zabezpečili rozvoj a ekonomickú prosperitu spoločnosti.

Z tohto dôvodu sme sa rozhodli uchádzať o podporu pre zavedenie modernej technológie výroby drevných peliet kde sme v apríli 2013 požiadali o nenávratný finančný príspevok pre zavedenie inovatívnej technológie na výrobu drevných peliet z operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast v rámci národného strategického referenčného rámca 2007-2013.

Naša prevádzka sa nachádza v obci Huncovce v areály bývalého historického mlyna, ktorého súčasťou je aj pôvodná malá vodná elektráreň z roku 1924.
Výrobná funkcia podniku zahrňuje súbor procesov, ktorých cieľom je premena  odpadového materialu (drevných pilín) na energeticky využitelné palivo. Takto vzniknuté palivo je určené k priamemu spáleniu v špeciálnych kotloch a touto cestou teda i k výrobe tepla. Produktom je teda ekologické palivo z obnovitelných zdrojov energie – drevné pelety.

Našim klientom však okrem samotnej výroby a dodávky drevných peliet poskytujeme aj komplexné riešenia súvisiace s efektívnou a úspornou prevádzkou tepelnotechnických zariadení v bytovo-komunálnej, priemyselnej a terciárnej sfére.

 

Využívanie alternatívnych zdrojov energie

Zabezpečenie dostatočného množstva energie na jednej strane a kvalitné životné prostredie na strane druhej, to sú dva limitné faktory nielen trvalo udržateľného rastu ale i zvyšovania životnej úrovne a kvality života.

Práve týmto smerom sa uberá aj naša spoločnosť prostredníctvom projektu výroby drevných peliet.
Našou snahou je z lesnej biomasy získať cenné druhotné, no energetické suroviny, čím sa zaväzujeme k citlivému a zodpovednému  zachádzaniu s prírodou. Práve odhaľovanie nových energetických zdrojov a spätné využitie zvyškových materiálov v rámci energetického cyklu je dôležitým prínosom pre udržanie fungujúceho ekosystému.

Celková spotreba energie a štruktúra energetického hospodárstva  je jedným z určujúcich faktorov miery vplyvu energetiky na životné prostredie. Preto je nevyhnutné zabezpečiť harmonický vzťah energetiky a životného prostredia najmä cestou zavedenia nových technológií, ktorými zabezpečíme aj postupný prechod od využívania neobnoviteľných zdrojov energie k využívaniu nových alternatívnych zdrojov energie.