Výroba peliet - TATRAS s.r.o. - Biomasa

Biomasa

Ľudstvo je v dnešnej dobe závislé od využívania primárnych energetických zdrojov. Aby sa tento stav v budúcnosti zmenil, musia sa hľadať vhodné náhrady za fosílne palivá, ktorých zásoby sa odhadujú už len na niekoľko desiatok rokov. Práve riešením tohto problému môže byť energetické zhodnocovanie biomasy, ktorej energetický potenciál prevyšuje ročnú celosvetovú spotrebu energie. Veľmi dôležité je zhodnocovanie drevného odpadu, ktorý je na rozdiel od iných druhov odpadov cenený najmä pre svoj vysoký energetický obsah. Keďže ide o domáci zdroj energie, výhodou je, že ho netreba dovážať a jeho cena nezávisí od monopolného dodávateľa alebo vývoja cien na medzinárodnom trhu. Peniaze ostávajú na regionálnej úrovni čo priaznivo povzbudzuje miestnu ekonomiku a vytvára nové pracovné príležitosti.

Biomasou rozumieme materiály rastlinného i živočíšneho pôvodu, ktoré sú priemyselne a energeticky využiteľné. Biomasa je CO2 neutrálna, čo znamená, že pri spaľovaní unikne do ovzdušia len toľko CO2, koľko ho spotrebuje pri raste.

Biomasa  je najčastejšie spracovávaná vo forme štiepky, brikety a pelety. Medzi nové materiály patrí okrem piliny aj repka, slnečnica, kaučuk, seno, slama či kal z čistiarní odpadových vôd alebo separát z bio-plynových staníc.