Výroba peliet - TATRAS s.r.o. - Projekty

Projekty

„Investícia do Vašej budúcnosti“

 

seia-logo-2     eu-flag-2    opkahr-logo-2

www.economy.gov.sk, www.siea.sk

"Tento projekt bol realizovaný s podporou Európskej únie"

 

Názov projektu: Inovatívna technológia výroby peliet TATRAS
Kód projektu: 25110120720
Miesto realizácie: Mlynská 89, Obec Huncovce, Okres Kežmarok

Názov prijímateľa: TATRAS, s.r.o.
Sídlo prijímateľa: Vlčia dolina 958, 049 25 Dobšiná

Riadiaci orgán:  Ministerstvo hospodárstva SR
v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

Číslo výzvy: KaHR-111SP-1201
Operačný program: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast
Prioritná os 1: Inovácie a rast konkurencieschopnosti
Opatrenie 1.1: Inovácie a technologické transfery

Spolufinancovaný: Európsky fond regionálneho rozvoja

Celkové investičné výdavky: 987 403,00 €
Celkové oprávnené výdavky: 983 053,00 €
Poskytnutý nenávratný finančný príspevok: 491 526,50 €

Začatie projektu: 17.01.2014
Ukončenie projektu: 31.08.2015                           
Aktivita projektu: Obstaranie, inštalácia a zavedenie Peletovacej linky 1-1,5 t/hod - Huncovce do prevádzky

 

Prínosy realizácie:

  • vytvorenie 5 nových pracovných miest pre mladých nezamestnaných od 15 do 29 rokov a znevýhodnené skupiny prispeje k znižovaniu nezamestnanosti a tvorbe sociálnych istôt pre zamestnancov
  • rozšírenie a diverzifikovanie výrobného programu spoločnosti pre zvýšenie konkurencieschopnosti a stability spoločnosti na trhu
  • investície do modernej výrobnej technológie bez dopadov na životné prostredie a vytvárania environmentálnych záťaží

 

Ciele:


1. Hlavný cieľ projektu:

“Zaviesť modernú inovatívnu technológiu výrobného procesu drevných peliet a tým zvýšiť konkurencieschopnosť spoločnosti” v rámci väzby na príslušný cieľ opatrenia “Zvýšenie konkurencieschopnosti existujúcich podnikov zavedením inovatívnych a vyspelých technológií, strojov, prístrojov a zariadení zameraných najmä na zvýšenie efektivity využitia materiálov a energií (napr. BAT technológií)”

 

2. Špecifické ciele projektu:

“Inovovať 1 výrobný postup ekologickej výroby ekologických výrobkov obstaraním technológie peletovacej linky” v rámci väzby na príslušné aktivity opatrenia “Aktivity zamerané na modernizáciu strojov, prístrojov a zariadení, vybavenie skúšobní a technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty vrátane nevyhnutného hardware a software”

“Vytvoriť 5 pracovných miest pre činnosti súvisiace s realizáciou projektu” v rámci väzby na príslušnú aktivitu opatrenia “Podpora tvorby pracovných miest prostredníctvom rozvoja”

 

Fotodokumentácia z realizácie projektu:

 foto-projekt-01 foto-projekt-02 foto-projekt-03

 foto-projekt-04 foto-projekt-05 foto-projekt-06

foto-projekt-07

 

17.01.2014